Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Uppdatering om Corona-viruset, läs mer på www.lu.se - Klicka här för att dölja meddelandetUppdateringomCorona-viruset,läsmerpåwww.lu.se
Du är här

Teoretisk utbildning och verksamhetsförlagd utbildning (VFU) per specialistsjuksköterskeprogram

Akutsjukvård

På programmets Studentplattform Moodle hittar du utbildningsplan och kursplaner med litteraturlistor och annat som du kommer att ha nytta av under hela utbildningstiden.
Första kursens schema och annan information kommer att finnas tillgänglig ca 30 dagar före utbildningens start.

Teoretisk utbildning

Specialistutbildningen är uppdelad i fyra kurser, som delvis har gemensamma läromoment med Specialist-sjuksköterskeprogrammet, ambulanssjukvård. Studierna bygger på tidigare kunskaper och erfarenheter och kännetecknas av ett aktivt kunskapssökande, problemlösning, reflektion och kritisk analys. Undervisningen bedrivs i form av basgruppsarbete, föreläsningar, färdighetsträning och seminarier.

I utbildningen ingår ett obligatoriskt examensarbete omfattande 15 hp (magisteruppsats inom omvårdnad). Den teoretiska undervisningen är förlagd till Lund.

Du kan förbereda dig teoretiskt inför kurserna genom att aktualisera dina kunskaper i anatomi/fysiologi (speciellt neurofysiologi, respirationsfysiologi och cirkulationsfysiologi) samt farmakologi.

Verksamhetsförlagd utbildning

Den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) är indelad i två perioder och är förlagd till samtliga sjukhus i Region Skåne. Detta innebär resor till utbildningsplatserna och kan medföra extra kostnader. Helg-, natt- och kvällstjänstgöring kan bli aktuellt under din verksamhetsförlagda utbildning.

Mer information om verksamhetsförlagd utbildning.

När du skall göra din VFU har vissa enheter som krav att du som student skall kunna uppvisa ”Utdrag ur belastningsregistret”. Normal handläggningstid för utdrag ur belastningsregistret är ca 2 veckor. Vilka enheter detta berör kommer ni att få information om när det blir aktuellt för er.

OBS! Kuvertet du erhåller skall överlämnas oöppnat! Har du öppnat kuvertet måste du beställa ett nytt utdrag ur belastningsregistret. Blankett till utdrag för belastningsregistret.

För VFU inom Region Skåne krävs ett så kallat RSid-kort. Detta kort är ett id-kort som används som identifiering och digital signering inom Region Skåne. För att administrera detta skickar din utbildningsadministratör dina personuppgifter, namn samt din student e-post adress till Region Skåne. Om du motsätter dig detta tag kontakt med utbildnings-administratören på utbildningen. Mer information.

Om du har sociala, medicinska eller andra särskilda skäl kan du ansöka om att få göra hela eller delar av din VFU inom specifika orter/kommuner. Din ansökan ska vara inlämnad senast (uppdateras snarast)
För mer information se anvisningar och blanketter.


Ambulanssjukvård

På programmets Studentplattform Moodle hittar du utbildningsplan och kursplaner med litteraturlistor och annat som du kommer att ha nytta av under hela utbildningstiden.

Första kursens schema och annan information kommer att finnas tillgänglig cirka 30 dagar före utbildningens start.

Teoretisk utbildning

Specialistutbildningen är uppdelad i fyra kurser som delvis har gemensamma läromoment med Specialist-sjuksköterskeprogrammet, akutsjukvård. Studierna bygger på tidigare kunskaper och erfarenheter och kännetecknas av ett aktivt kunskapssökande, problemlösning, reflektion och kritisk analys. Undervisningen bedrivs i form av basgruppsarbete, föreläsningar, färdighetsträning och seminarier.

I utbildningen ingår ett obligatoriskt examensarbete omfattande 15 hp (magisteruppsats inom omvårdnad). Den teoretiska undervisningen är förlagd till Lund.

Du kan förbereda dig teoretiskt inför kurserna genom att aktualisera dina kunskaper i anatomi/fysiologi (speciellt neurofysiologi, respirationsfysiologi och cirkulations-fysiologi), farmakologi samt engelska språket eftersom en stor del av kurslitteraturen är på engelska.

Verksamhetsförlagd utbildning

Den verksamhetsförlagda utbildningen, VFU, är indelad i två perioder och är förlagd till samtliga ambulansstationer (och i förekommande fall sjukhus) i Region Skåne. Detta innebär resor till utbildningsplatserna och kan medföra extra kostnader. Helg-, natt- och kvällstjänstgöring kan bli aktuellt under din verksamhetsförlagda utbildning.

Mer information om verksamhetsförlagd utbildning.

När du skall göra din VFU har vissa enheter som krav att du som student skall kunna uppvisa ”Utdrag ur belastningsregistret”. Normal handläggningstid för utdrag ur belastningsregistret är ca 2 veckor. Vilka enheter detta berör kommer ni att få information om när det blir aktuellt för er.

OBS! Kuvertet du erhåller skall överlämnas oöppnat! Har du öppnat kuvertet måste du beställa ett nytt utdrag ur belastningsregistret. Blankett till utdrag för belastningsregistret.

För VFU inom Region Skåne krävs ett så kallat RSid-kort. Detta kort är ett id-kort som används som identifiering och digital signering inom Region Skåne. För att administrera detta skickar din utbildningsadministratör dina personuppgifter, namn samt din student e-post adress till Region Skåne. Om du motsätter dig detta tag kontakt med utbildnings-administratören på utbildningen. Mer information.

Om du har sociala, medicinska eller andra särskilda skäl kan du ansöka om att få göra hela eller delar av din VFU inom specifika orter/kommuner. För mer information när din ansökan ska vara inlämnad kontakta snarast studievägledare.
För mer information se anvisningar och blanketter.


Anestesisjukvård

På programmets Studentplattform Moodle hittar du utbildningsplan och kursplaner med litteraturlistor och annat som du kommer att ha nytta av under hela utbildningstiden.

Första kursens schema och annan information kommer att finnas tillgänglig cirka 30 dagar före utbildningens start.

Teoretisk utbildning

Specialistutbildningen i psykiatri ges på distans, halvtid och är i huvudsak baserad på självstudier. Uppgifter och examinationer sker via internet och lärplattformen Moodle. Introduktion till denna ges i samband med kursstart. Utbildningen består av fyra teoretiska delkurser som behandlar väsentliga områden inom det psykiatriska verksamhetsfältet samt en uppsatskurs och utbildningen avslutas med en specialistsjuksköterskeexamen i psykiatri samt en magisterexamen. Under termin ett behandlas psykopatologi och behandling och omfattar hela terminen. I termin två ingår två delkurser en som innehåller barnpsykiatri, missbruk och ångesttillstånd och en som handlar om att använda etablerade bedömningsinstrument för rutinmässiga uppföljningar av sjukvård. I termin tre ingår två delkurser. Den ena fokuserar på socialpsykiatri och samarbete med kommunala verksamheter kring psykiatrins patienter och den andra är verksamhetsförlagd utbildning. Termin fyra ägnas helt åt uppsatsarbete. Under utbildning ingår obligatorisk närvaro vid examinationsseminarier under termin två, tre och fyra. Föreläsningar i anslutning till kursmomenten erbjuds men är resurstillfällen där närvaro rekommenderas men inte är obligatorisk.

Mer information om verksamhetsförlagd utbildning.

När du skall göra din VFU har vissa enheter som krav att du som student skall kunna uppvisa ”Utdrag ur belastningsregistret”. Normal handläggningstid för utdrag ur belastningsregistret är cirka 2 veckor. Vilka enheter detta berör kommer ni att få information om när det blir aktuellt för er.

OBS! Kuvertet du erhåller skall överlämnas oöppnat! Har du öppnat kuvertet måste du beställa ett nytt utdrag ur belastningsregistret. Blankett till utdrag för belastningsregistret.

För VFU inom Region Skåne krävs ett så kallat RSid-kort. Detta kort är ett id-kort som används som identifiering och digital signering inom Region Skåne. För att administrera detta skickar din utbildningsadministratör dina personuppgifter, namn samt din student e-post adress till Region Skåne. Om du motsätter dig detta tag kontakt med utbildnings-administratören på utbildningen. Mer information.

Om du har sociala, medicinska eller andra särskilda skäl kan du ansöka om att få göra hela eller delar av din VFU inom specifika orter/kommuner. För mer information när din ansökan ska vara inlämnad kontakta snarast studievägledare.

För mer information se anvisningar och blanketter.

Verksamhetsförlagd utbildning

När du studerar till Specialistsjuksköterska anestesisjukvård har du följande VFU-perioder:

Termin 1: 4 veckor anestesisjukvård

Termin 2: 5 + 5 veckor Anestesisjukvård                  

Inom anestesisjukvård tilldelas VFU-platser i Malmö/Lund, Helsingborg, Kristianstad, Hässleholm, Landskrona, Trelleborg, Ängelholm och Ystad.


Barnmorskeprogrammet

På programmets Studentplattform Moodle hittar du utbildningsplan och kursplaner med litteraturlistor och annat som du kommer att ha nytta av under hela utbildningstiden.

Teoretisk utbildning

Lund är kursort för den teoretiska delen av barnmorskeutbildningen. Cirka 3 dagar/vecka kommer att vara schemalagda. De flesta dagarna är planerade mellan klockan 09:00-16:00 men det förekommer även halvdagar och andra tider.

Du kan förbereda dig teoretiskt inför kurserna genom att aktualisera dina kunskaper i anatomi, datasökning och ordbehandling, vetenskapliga begrepp samt engelska språket eftersom en del av kurslitteraturen är på engelska

Verksamhetsförlagd utbildning

Den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) är förlagd till Primärvården i Skåne och Halland (Halmstads sjuk-vårdsområde) samt sjukhus i Region Skåne: Kristianstad, Helsingborg, Lund, Malmö, Ystad samt Halmstad.

VFU-samordnaren tillsammans med studentföreningens ordförande fördelar VFU platserna efter era önskemål. Observera att det kan vara svårt att tillfredsställa allas önskemål så du får räkna med att pendla delar av eller hela VFU-tiden. Varje student kommer under utbildningen att göra VFU på två förlossningskliniker.

VFU:n kan innebära resor till utbildningsplatserna och kan medföra extra kostnader. Helg-, natt- och kvällstjänstgöring kommer att bli aktuellt under din verksamhetsförlagda utbildning. VFU får inte göras på avdelning där den studerande tidigare tjänstgjort.

När du skall göra din VFU har vissa enheter som krav att du som student skall kunna uppvisa ”Utdrag ut belastningsregistret”. Blankett till utdrag för belastningsregistret.

Du kommer, när och om det är aktuellt för dig, att få mer information om hur detta går till.

För VFU inom Region Skåne krävs ett så kallat RSid-kort. Detta kort är ett id-kort som används som identifiering och digital signering inom Region Skåne. För att administrera detta skickar din utbildningsadministratör dina personuppgifter, namn samt din student e-post adress till Region Skåne. Om du motsätter dig detta tag kontakt med utbildnings-administratören på utbildningen. Mer information.

Om du har sociala, medicinska eller andra särskilda skäl kan du ansöka om att få göra hela eller delar av din VFU inom specifika orter/kommuner. För mer information när din ansökan ska vara inlämnad kontakta snarast studievägledare.

För mer information se anvisningar och blanketter.


Barnsjukvård

På programmets Studentplattform Moodle hittar du utbildningsplan och kursplaner med litteraturlistor och annat som du kommer att ha nytta av under hela utbildningstiden.

Första kursens schema och annan information kommer att finnas tillgänglig cirka 30 dagar före utbildningens start.

Teoretisk utbildning

Specialistutbildningen är uppdelad i tre kurser vilka är förlagda till Lund. Den första kursen har gemensamma föreläsningar med specialistsjuksköterskeprogrammet till distriktssköterska. Studierna bygger på tidigare kunskaper och erfarenheter och kännetecknas av ett aktivt kunskapssökande, problemlösning, reflektion och kritisk analys. Undervisningen bedrivs i form av basgruppsarbete, föreläsningar, färdighetsträning och seminarier.

I utbildningen ingår också ett obligatoriskt examensarbete omfattande 15 hp (magisteruppsats inom omvårdnad).

Du kan förbereda dig teoretiskt inför kurserna genom att aktualisera dina kunskaper i anatomi/fysiologi, farmakologi samt engelska språket eftersom en del av kurslitteraturen är på engelska.

Verksamhetsförlagd utbildning

Den verksamhetsförlagda utbildningen, VFU, är indelad i två perioder och är förlagd till samtliga barn-och ungdomskliniker inom Region Skåne. Detta kan innebära resor till utbildningsplatsen vilket kan medföra extra kostnader. Helg-, natt- och kvällstjänstgöring kan bli aktuellt under din verksamhetsförlagda utbildning.

Mer information om verksamhetsförlagd utbildning.

När du skall göra din VFU har vissa enheter som krav att du som student skall kunna uppvisa ”Utdrag ur belastningsregistret”. Normal handläggningstid för utdrag ur belastningsregistret är ca 2 veckor. Vilka enheter detta berör kommer ni att få information om när det blir aktuellt för er.

OBS! Kuvertet du erhåller skall överlämnas oöppnat! Har du öppnat kuvertet måste du beställa ett nytt utdrag ur belastningsregistret. Blankett till utdrag för belastningsregistret.

För VFU inom Region Skåne krävs ett så kallat RSid-kort. Detta kort är ett id-kort som används som identifiering och digital signering inom Region Skåne. För att administrera detta skickar din utbildningsadministratör dina personuppgifter, namn samt din student e-post adress till Region Skåne. Om du motsätter dig detta tag kontakt med utbildnings-administratören på utbildningen. Mer information.

Om du har sociala, medicinska eller andra särskilda skäl kan du ansöka om att få göra hela eller delar av din VFU inom specifika orter/kommuner. För mer information när din ansökan ska vara inlämnad kontakta snarast studievägledare.
För mer information se anvisningar och blanketter.


Distriktssköterska

På programmets lärplattform Moodle hittar du allt som rör dina studier på programmet, så som kursplaner och litteraturlistor, schema och utbildningsplan.

Första kursens schema och annan information kommer att finnas tillgänglig ca 30 dagar innan terminsstarten.

Teoretisk utbildning

Specialistsjuksköterskeprogrammet, Distriktsköterska omfattar sex kurser. Utbildningen bedrivs på helfart. Studierna bygger på tidigare kunskaper och erfarenheter och kännetecknas av ett självständigt arbete med aktivt kunskapssökande, problemlösning, reflektion och kritisk analys.

Undervisningen bedrivs i form av studiegruppsarbete, föreläsningar, färdighetsträning och seminarier med en del obligatoriska moment. I utbildningen ingår ett obligatoriskt examensarbete omfattande 15 högskolepoäng (magisteruppsats inom omvårdnad). Den teoretiska undervisningen är förlagd till Lund.

Du kan förbereda dig teoretiskt inför kurserna genom att aktualisera dina kunskaper i det engelska språket eftersom en del av kurslitteraturen är på engelska. För att uppnå magisterexamen inom ramen för specialistsjuksköterskeprogrammet är det värdefullt för dig att repetera alternativt inhämta kunskaper inom kvalitativ och kvantitativ metod.

Verksamhetsförlagd utbildning

Den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) är integrerad i tre kurser som omfattar vårdcentral, barnhälsovård, elevhälsa och hemsjukvård. Utbildningen genomförs under höst- och vårterminen och kan vara förlagd till olika delar av Skåne. Fördelningen av VFU-platser görs i möjligaste mån efter dina önskemål i kombination med de för tillfället möjliga VFU-platserna.

När du skall göra din VFU har vissa enheter som krav att du som student skall kunna uppvisa ”Utdrag ut belastningsregistret”. Se mer information om detta här.

Du kommer, när och om det är aktuellt för dig, att få mer information om hur detta går till.

För VFU inom Region Skåne krävs ett så kallas RSid-kort. Detta kort är ett ID-kort som används som identifiering och digital signering inom Region Skåne. För att administrera detta skickar din utbildningsadministratör dina personuppgifter, namn samt e-postadress till Region Skåne. Om du motsätter dig detta ta kontakt med utbildningsadministratör Anna Lönnaeus admin [at] med [dot] lu [dot] se, 046-222 31 96.

Mer information här. 

Om du har sociala, medicinska eller andra särskilda skäl som kan styrkas med intyg (från läkare eller annan) kan du ansöka om att få göra hela eller delar av din VFU inom specifika orter/kommuner till Studiesociala kommittén. Din ansökan för detta ska vara inlämnad senast 16 augusti, 2018. För mer information och ansökningsblankett se här.


Intensivvård

På programmets lärplattform Moodle hittar du allt som rör dina studier på programmet, så som kursplaner och litteraturlistor, schema och utbildningsplan.

Första kursens schema och annan information kommer att finnas tillgänglig ca 30 dagar innan terminsstarten.

Teoretisk utbildning

Specialistsjuksköterskeprogrammet, Intensivvård är uppdelad på fem kurser, varav den första kursen delvis är gemensam för anestesi och operation. Studierna bygger på tidigare kunskaper och erfarenheter och kännetecknas av ett självständigt arbete med aktivt kunskapssökande, problemlösning, reflektion och kritisk analys. Undervisningen bedrivs i form av basgruppsarbete, föreläsningar, färdighetsträning och seminarier med en del obligatoriska moment. I utbildningen ingår ett obligatoriskt examensarbete omfattande 15 hp (magisteruppsats inom omvårdnad). Den teoretiska undervisningen är förlagd till Lund.

Du kan förbereda dig teoretiskt inför kurserna genom att aktualisera dina kunskaper i anatomi/fysiologi (speciellt neurofysiologi, respirationsfysiologi och cirkulationsfysiologi), farmakologi samt engelska språket eftersom en del av kurslitteraturen är på engelska.

Verksamhetsförlagd utbildning

Den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) är fördelad på tre perioder i två kurser; i vecka 47-51 (5 veckor), VFU vecka 5-8 (4 veckor) och VFU vecka 14-17 (4 veckor). VFU placeringen innebär tjänstgöring på varierade tider; dag-, kväll-, natt samt helg. Fördelningen av utbildningsplatser görs efter antalet befintliga platser på respektive avdelning. Så långt det är möjligt tas hänsyn till dina önskemål. Studerande som tidigare tjänstgjort på någon av intensivvårdsklinikerna måste göra verksamhetsförlagd utbildning på annan intensivvårdsklinik/ort.

När du skall göra din VFU har vissa enheter som krav att du som student skall kunna uppvisa ”Utdrag ut belastningsregistret”. Se mer information om detta här.

Du kommer, när och om det är aktuellt för dig, att få mer information om hur detta går till.

För VFU inom Region Skåne krävs ett så kallas RSid-kort. Detta kort är ett ID-kort som används som identifiering och digital signering inom Region Skåne. För att administrera detta skickar din utbildningsadministratör dina personuppgifter, namn samt e-postadress till Region Skåne. Om du motsätter dig detta ta kontakt med utbildningsadministratör Kathryn Wellbaum, kathryn [dot] wellbaum [at] med [dot] lu [dot] se, 046 222 31 26.

Mer information här. 

Om du har sociala, medicinska eller andra särskilda skäl som kan styrkas med intyg (från läkare eller annan) kan du ansöka om att få göra hela eller delar av din VFU inom specifika orter/kommuner till Studiesociala kommittén. Din ansökan för detta ska vara inlämnad senast 16 augusti, 2018. För mer information och ansökningsblankett se här.


Onkologisk vård

På programmets Studentplattform Moodle hittar du utbildningsplan och kursplaner med litteraturlistor och annat som du kommer att ha nytta av under hela utbildningstiden.

Första kursens schema och annan information kommer att finnas tillgänglig cirka 30 dagar före utbildningens start.

Teoretisk utbildning

Specialistutbildningen är uppdelad på fem kurser plus den sista magisterkursen. Studierna bygger på tidigare kunskaper och erfarenheter och kännetecknas av ett aktivt kunskapssökande, problemlösning, reflektion och kritisk analys. Studierna som bedrivs i webbaserad lärandemiljö baseras på självständiga studier samt gemensamma föreläsningsdagar, resurstillfällen, och seminarier. Den teoretiska undervisningen är förlagd till Lund. Det är planlagd undervisning cirka varannan vecka på universitetet; ofta på onsdagar Det kommer också kontinuerligt att ingå examinationer, hemarbete och förberedelser. Mer information kommer att finnas i studieanvisningar i Moodle.

Verksamhetsförlagd utbildning

Den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) är planlagd till v. 3-12 (2020); eventuellt också v 46 (2019)-2 (2020). VFU är förlagd till samtliga sjukhus, ASIH och hospice i Region Skåne. Vi kommer att besluta vilken period du skall delta i VFU. Detta innebär resor till utbildningsplatserna och kan medföra extra kostnader. Både helg-, natt- och kvällstjänstgöring kan förekomma under utbildnings­tiden. Du skall önska en avdelning (onkologisk avdelning, hematologisk avdelning, ASIH eller hospice) som skall fungera som din basplacering. Du skall själv planlägga hospitering på andra avdelningar, rehabiliteringsavdelningar eller rehabiliteringscenter, även internationellt. Detta innebär att du ska planera din VFU-period, så att du får ut det mesta möjliga av den i förhållande till din konkreta erfarenhet och utifrån kursens lärandemål.

Mer information om verksamhetsförlagd utbildning.

När du skall göra din VFU har vissa enheter som krav att du som student skall kunna uppvisa ”Utdrag ur belastningsregistret”. Normal handläggningstid för utdrag ur belastningsregistret är ca 2 veckor. Vilka enheter detta berör kommer ni att få information om när det blir aktuellt för er.

OBS! Kuvertet du erhåller skall överlämnas oöppnat! Har du öppnat kuvertet måste du beställa ett nytt utdrag ur belastningsregistret. Blankett till utdrag för belastningsregistret.

För VFU inom Region Skåne krävs ett så kallat RSid-kort. Detta kort är ett id-kort som används som identifiering och digital signering inom Region Skåne. För att administrera detta skickar din utbildningsadministratör dina personuppgifter, namn samt din student e-post adress till Region Skåne. Om du motsätter dig detta tag kontakt med utbildnings-administratören på utbildningen. Mer information.

Om du har sociala, medicinska eller andra särskilda skäl kan du ansöka om att få göra hela eller delar av din VFU inom specifika orter/kommuner. För mer information när din ansökan ska vara inlämnad kontakta snarast studievägledare.

För mer information se anvisningar och blanketter.


Operationssjukvård

På programmets lärplattform Moodle hittar du allt som rör dina studier på programmet, så som kursplaner och litteraturlistor, schema och utbildningsplan.

Första kursens schema och annan information kommer att finnas tillgänglig ca 30 dagar innan terminsstarten.

Teoretisk utbildning

Utbildningen är uppdelad på fem kurser, varav den första kursen delvis är gemensam för operation, anestesi och intensivvård.. Studierna bygger på tidigare kunskaper och erfarenheter och kännetecknas av ett självständigt arbete med aktivt kunskapssökande, problemlösning, reflektion och kritisk analys. Undervisningen bedrivs i form av basgruppsarbete, föreläsningar, färdighetsträning och seminarier med en del obligatoriska moment. I utbildningen ingår ett obligatoriskt examensarbete omfattande 15 hp (magisteruppsats inom omvårdnad). Den teoretiska undervisningen är förlagd till Lund.

Verksamhetsförlagd utbildning

Den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) är indelad i tre kurser; VFU vecka 46-49 (4 veckor), VFU vecka 5-9 (5 veckor) och VFU vecka 14-17 (5 veckor). VFU:n kan vara förlagd till olika delar av Skåne. Fördelningen av utbildningsplatser görs efter antalet befintliga platser på respektive avdelning. Så långt det är möjligt tas hänsyn till studentens önskemål. VFU placeringen innebär dag-, natt och/eller kvällstjänstgöring och kan medföra extra kostnader.

När du skall göra din VFU har vissa enheter som krav att du som student skall kunna uppvisa ”Utdrag ut belastningsregistret”. Se mer information om detta här.

Du kommer, när och om det är aktuellt för dig, att få mer information om hur detta går till.

För VFU inom Region Skåne krävs ett så kallas RSid-kort. Detta kort är ett ID-kort som används som identifiering och digital signering inom Region Skåne. För att administrera detta skickar din utbildningsadministratör dina personuppgifter, namn samt e-postadress till Region Skåne. Om du motsätter dig detta ta kontakt med utbildningsadministratör Kathryn Wellbaum, kathryn [dot] wellbaum [at] med [dot] lu [dot] se, 046 222 31 26.

Mer information här.

Om du har sociala, medicinska eller andra särskilda skäl som kan styrkas med intyg (från läkare eller annan) kan du ansöka om att få göra hela eller delar av din VFU inom specifika orter/kommuner till Studiesociala kommittén. Din ansökan för detta ska vara inlämnad senast 16 augusti, 2018. För mer information och ansökningsblankett se här.


Psykiatrisk vård

På programmets Studentplattform Moodle hittar du utbildningsplan och kursplaner med litteraturlistor och annat som du kommer att ha nytta av under hela utbildningstiden.

Första kursens schema och annan information kommer att finnas tillgänglig cirka 30 dagar före utbildningens start.

Teoretisk utbildning

Specialistutbildningen i psykiatri ges på distans, halvtid och är i huvudsak baserad på självstudier. Uppgifter och examinationer sker via internet och lärplattformen Moodle. Introduktion till denna ges i samband med kursstart. Utbildningen består av fyra teoretiska delkurser som behandlar väsentliga områden inom det psykiatriska verksamhetsfältet samt en uppsatskurs och utbildningen avslutas med en specialistsjuksköterskeexamen i psykiatri samt en magisterexamen. Under termin ett behandlas psykopatologi och behandling och omfattar hela terminen. I termin två ingår två delkurser en som innehåller barnpsykiatri, missbruk och ångesttillstånd och en som handlar om att använda etablerade bedömningsinstrument för rutinmässiga uppföljningar av sjukvård. I termin tre ingår två delkurser. Den ena fokuserar på socialpsykiatri och samarbete med kommunala verksamheter kring psykiatrins patienter och den andra är verksamhetsförlagd utbildning. Termin fyra ägnas helt åt uppsatsarbete. Under utbildning ingår obligatorisk närvaro vid examinationsseminarier under termin två, tre och fyra. Föreläsningar i anslutning till kursmomenten erbjuds men är resurstillfällen där närvaro rekommenderas men inte är obligatorisk.

Mer information om verksamhetsförlagd utbildning.

När du skall göra din VFU har vissa enheter som krav att du som student skall kunna uppvisa ”Utdrag ur belastningsregistret”. Normal handläggningstid för utdrag ur belastningsregistret är ca 2 veckor. Vilka enheter detta berör kommer ni att få information om när det blir aktuellt för er.

OBS! Kuvertet du erhåller skall överlämnas oöppnat! Har du öppnat kuvertet måste du beställa ett nytt utdrag ur belastningsregistret. Blankett till utdrag för belastningsregistret.

För VFU inom Region Skåne krävs ett så kallat RSid-kort. Detta kort är ett id-kort som används som identifiering och digital signering inom Region Skåne. För att administrera detta skickar din utbildningsadministratör dina personuppgifter, namn samt din student e-post adress till Region Skåne. Om du motsätter dig detta tag kontakt med utbildnings-administratören på utbildningen.

Mer information.

Om du har sociala, medicinska eller andra särskilda skäl kan du ansöka om att få göra hela eller delar av din VFU inom specifika orter/kommuner. För mer information när din ansökan ska vara inlämnad kontakta snarast studievägledare.

För mer information se anvisningar och blanketter.

Verksamhetsförlagd utbildning

Den verksamhetsförlagda utbildningen i specialistutbildningen i psykiatri är förlagd till de sista tio veckorna under termin tre. Det är möjligt att göra denna antingen på halvtid eller på heltid. Om man väljer att gå på heltid så skall dessa läggas de sista fem veckorna på terminen. Som student har man möjligheter att välja inom vilken verksamhet man önskar göra sin utbildning. De krav som ställs på en verksamhetsförlagd utbildningsplats är att det finns kompetenta handledarresurser och att verksamheten har en klar inriktning mot utbildningens mål. Placeringen bestäms i samråd mellan student, enheten för verksamhetsförlagd utbildning och kursledning.


Vård av äldre

Information om utbildningen

På programmets Studentplattform Moodle hittar du utbildningsplan och kursplaner med litteraturlistor och annat som du kommer att ha nytta av under hela utbildningstiden.

Första kursens schema och annan information kommer att finnas tillgänglig ca 30 dagar före utbildningens start.

Utbildningen drivs i samverkan mellan Lunds Universitet, Göteborgs universitet, Linnéuniversitetet, Högskolan Väst, Jönköping University och Högskolan Kristianstad. Du är antagen till Lunds universitet som också kommer att utfärda ditt examensbevis.

Under hela utbildningen kommer du att tillhöra en basgrupp tillsammans med studenter från det lärosäte du är antagen till. Till varje basgrupp finns en mentor bland lärarna som är tillgänglig för dig vid frågor och funderingar. Basgruppen och mentorn har också regelbundna träffar via nätet.

Utbildningen drivs via en för samtliga lärosäten gemensam webbaserad plattform som utgår ifrån Jönköping University. Mer information om och inloggningsuppgifter till webbplattformen skickas till Dig ca en vecka innan kursstart.

Verksamhetsförlagd utbildning

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) finns inom tre kurser på programmet och utgör tillsammans 9 hp. Under höstterminen 2018 termin 2 ingår det VFU inom kurs SVÄN23 Geriatrisk omvårdnad I, VFU:n pågår i 4 veckor på halvfart. Under vårterminen 2019 termin 3 ingår det VFU i kurs SVÄN24 Geriatrisk omvårdnad II och även denna VFU pågår i 4 veckor på halvfart. I termin 4 och den sista kursen SVÄN25 Organisation, ledning och utveckling med inriktning vård av äldre, ingår också VFU halvfart under 4 veckor vilken kan förläggas till din ordinarie arbetsplats om den innefattar vård av äldre.

Den verksamhetsförlagda utbildningen är i första hand förlagd inom Region Skåne/kommunerna i Skåne. För studenter bosatta utanför Skåne eftersträvas emellertid att i möjligaste mån förlägga utbildningsplatserna inom den egna regionen. Resor till utbildningsplatserna kan medföra extra kostnader. Helg-, natt- och kvällstjänstgöring kan bli aktuellt under din verksamhetsförlagda utbildning.

Mer information om verksamhetsförlagd utbildning.

När du skall göra din VFU har vissa enheter som krav att du som student skall kunna uppvisa ”Utdrag ur belastningsregistret”. Normal handläggningstid för utdrag ur belastningsregistret är ca 2 veckor. Vilka enheter detta berör kommer ni att få information om när det blir aktuellt för er.

OBS! Kuvertet du erhåller skall överlämnas oöppnat! Har du öppnat kuvertet måste du beställa ett nytt utdrag ur belastningsregistret. Blankett till utdrag för belastningsregistret.

För VFU inom Region Skåne krävs ett så kallat RSid-kort. Detta kort är ett id-kort som används som identifiering och digital signering inom Region Skåne. För att administrera detta skickar din utbildningsadministratör dina personuppgifter, namn samt din student e-post adress till Region Skåne. Om du motsätter dig detta tag kontakt med utbildnings-administratören på utbildningen. Mer information.

Om du har sociala, medicinska eller andra särskilda skäl kan du ansöka om att få göra hela eller delar av din VFU inom specifika orter/kommuner. Din ansökan ska vara inlämnad senast (uppdateras snarast)
För mer information se anvisningar och blanketter.

Kontakt

Studievägledare

Vesna Sehovac
046-222 94 17
vesna [dot] sehovac [at] med [dot] lu [dot] se
 

Utbildningskoordinator

Anna Olsson
046-222 94 18
anna_m [dot] olsson [at] med [dot] lu [dot] se

 

Medicinska fakulteten
Lunds universitet
Box 117
221 00 LUND

Telefon: 046-222 00 00 (växel)
E-post: info [at] med [dot] lu [dot] se