Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Välkommen till oss!

Information inför programstart av arbetsterapeutprogrammet 180 hp med start ht 2021

Grattis till din plats på arbetsterapeutprogrammet vid Lunds universitet.

Vi hoppas att all undervisning ska kunna ges på campus höstterminen 2021 och förbereder för detta, samtidigt som vi står beredda till fortsatt distansundervisning.

Obs! Samtliga antagna studenter uppmanas att hålla sig uppdaterade om covid-19 informationen och följa eventuella restriktioner.

Innan programstart

Är du antagen i 1:a urvalet måste du senast sista svarsdag svara på ditt antagningsbesked på antagning.se.
Är du antagen i 2:a urvalet  behöver du inte tacka ja någonstans. Platsen är din.

Är du inte intresserad att påbörja utbildningen längre, eller om du vill lämna din reservplats går du in på Mina sidor på antagning.se och lämnar återbud där.
Tacka Ja eller lämna återbud på antagning.se
 


Webbregistrering

Du ska webbregistrera dig på utbildningen vilket du gör 2021-08-23 - 2021-08-30. Så här registrerar du dig.

Obs! Webbregistrering ersätter inte det obligatoriska uppropet.
Om du inte webbregistrerar dig mister du din plats och platsen tilldelas istället en reserv.

Ändring av e-postadress efter registrering: efter webbregistrering uppmanar vi studenter att gå in i Ladok omgående för att kontrollera vilken e-postadress som är angiven där och ändra vid behov till en korrekt, fungerande och aktuell e-postadress. Vi rekommenderar att ni ändrar till er LU student e-postadress då vi lätt kan identifiera studenter vid kontakt, men också för att vi med säkerhet vet att e-post når studenterna.

 


Upprop

Programmet börjar med obligatoriskt upprop och kursintroduktion

Obligatoriska upprop och kursintroduktion 2021-08-30 kl 10.15 sal C313/314 på Health Sciences Centre (HSC) Margaretavägen 1B, Lund. HSC 

Du rekommenderas att inte använda för starka dofter (t.ex. parfym) när du vistas i lokalerna på HSC då det finns personer som är doftöverkänsliga och/eller har allergier mot detta. Tack för att du bidrar till en bra vistelsemiljö!

Hitta till oss
 


Vid programstart

Vid programstart ska följande tas med och uppvisas:

Vill du behålla din plats på programmet men inte har möjlighet att närvara vid uppropet och terminsstarten måste du meddela detta för att inte strykas som deltagare på utbildningen. Kontakta då:

  • Ubildningskoordinator Lotta Anderberg Håkansson, lotta [dot] anderberg_hakansson [at] med [dot] lu [dot] se eller
  • Studievägledare Annika Ilskog, annika_ilskog [at] med [dot] lu [dot] se

Om du varken kommer på uppropet eller kontaktar Lotta eller Annika senast uppropsdagen kommer du att strykas som deltagare på utbildningen.

Du som ska börja läsa ett program hos oss, där klinisk undervisning är en del av utbildningen, behöver lämna en hälsodeklaration där du svarar på frågor om MRSA, tuberkulos och mässling. Utifrån dina svar i hälsodeklarationen görs en bedömning om det behövs någon vidare åtgärd. När du fyllt i den digitala hälsoblanketten, spara kvittot (kan sparas på mobilen eller datorn, du behöver inte skriva ut det). Ta med och visa detta på det digitala obligatoriska uppropet, se informationen ovan. Observera att det är ett krav att skicka in denna blankett för att kunna genomföra den verksamhetsintegrerade utbildningen och kvittot ska visas upp i samband med det obligatoriska uppropet för att registrering på programmet ska kunna ske. Läs mer om hälsodeklarationen.

När du skall göra din verksamhetförlagda utbildning (VFU)  kan vissa enheter ha krav på att du som student skall kunna uppvisa "Utdrag ur belastningsregistret". För mer information se här. Du kommer, när och om det är aktuellt för dig, att få mer information om hur detta går till.


Under de första kursveckorna kommer, för arkivändamål, även fotografering av samtliga studenter att ske.

Tiderna som gäller för det första läsåret är följande:

1:a terminen           2021-08-30 - 2022-01-16 (HT-21)             

2:a terminen          2022-01-24 - 2022-06-12 (VT-22)


Information om utbildningen

Preliminärt schema första kursen ATPB16
Kursplaner och litteratur för programmet 

Arbetsterapeutprogrammet omfattar 180 hp varav 150 hp utgörs av teori och 30 hp av verksamhetsförlagd utbildning. Den teoretiska delen av utbildningen består förutom av huvudämnet arbetsterapi även av medicinska samt samhälls- och beteendevetenskapliga ämnesområden. Under utbildningens sista termin skrivs ett självständigt examensarbete inom huvudämnet. 

Studierna bedrivs på heltid och undervisningstiden är huvudsakligen förlagd på vardagar klockan 08.00 och 17.00. Omfattningen på den schemalagda teoretiska undervisningen varierar mellan olika kurser och terminer.

Utbildningens pedagogiska modell har sin grund i ett aktivt lärande där aktivt kunskapssökande och problem­lösningsförmåga hos de studerande är i fokus. Arbetsformerna under utbildningen varierar mellan traditionella föreläsningar, färdighetsmoment och seminarier. Undervisning sker ofta i studiegrupper/olika gruppkonstellationer för att stimulera ett aktivt lärande. En viktig del av utbildningen utgörs av den verksamhetsförlagda utbildningen, dvs praktik och auskultation inom olika arbetsterapeutiska verksamhetsområden. Examinationsformerna under utbildningen varierar mellan skriftliga och muntliga tentamina, inlämnings­uppgifter samt praktiska prov. 

Under den första kursveckan kommer du få mer information om utbildningens upplägg och innehåll samt en introduktion till högskolestudier. Denna information är viktig och en förberedelse för att du ska klara dina studier på Arbetsterapeutprogrammet.

Från programmets sida är ambitionen att den verksamhetsförlagda utbildningen ska spegla bredden på arbetsterapeutiska verksamhetsområden och att de studerande under sin utbildning ska få en variation av VFU-placeringar. Under den verksamhetsförlagda utbildningen ska verksamhetens arbetstider följas, vilket kan innebära andra tider än de som gäller för den teoretiska delen av utbildningen. De verksamhetsförlagda utbildningsplatserna finns inom hela Region Skåne och i flera av Skånes kommuner. Detta innebär att under VFU-kurserna kan det förekomma längre resor som medför högre reskostnader än du har under de teoretiska delarna av utbildningen. För VFU inom Region Skåne krävs ett så kallat RSid-kort. Detta är ett id-kort som används dels för visa att du är behörig att vistas på VFU-platsen och dels för att du ska kunna signera anteckningar i digitala journaler. Som ett led i administrationen av RSid-kortet skickar utbildnings­admini­­stratören dina personuppgifter och din student e-postadress till Region Skåne. Om du motsätter dig detta måste du kontakta utbildningsadministratören på utbildningen.


Att vara student

Det finns en omfattande verksamhet vid Lunds universitet som syftar till att underlätta din studietid. Är du till exempel osäker på din studieteknik eller har läs- och skrivsvårigheter så finns det stöd att få.

Du som brukar använda dig av sociala medier, tänk på att du har tystnadsplikt när du vistas inom utbildning och vårdverksamhet, även som student. Använd ditt omdöme noga så att du inte bryter mot sekretesslagen.

Läs mer om vad som gäller om tystnadsplikt och sekretess i vården.

Kontaktinformation

Har du några frågor får du gärna skicka mail eller ringa till:

Studievägledare
Annika Ilskog
annika [dot] ilskog [at] med [dot] lu [dot] se
Tel 046-222 71 32

Programdirektör
Marianne Kylberg
marianne [dot] kylberg [at] med [dot] lu [dot] se
Tel 046-222 19 01