Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Jämställdhet och lika villkor

Jämställdhet och lika villkor är grundläggande principer för alla delar av Lunds universitet. Som en del av universitetet arbetar Medicinska fakulteten förebyggande mot diskriminering och för lika villkor. Du kan läsa mer om detta arbete nedan.

Systematiskt förebyggande arbete mot diskriminering (SFAD) 

Enligt diskrimineringslagen är Medicinska fakulteten skyldiga i egenskap av utbildningsanordnare att löpande arbeta förebyggande mot diskriminering. Det är fakultetens ansvar att:

  1. Undersöka om det finns risker för diskriminering eller hinder för lika rättigheter och möjligheter.
  2. Analysera orsaker till upptäckta risker och hinder.
  3. Vidta förebyggande och främjande åtgärder.
  4. Följa upp och utvärdera arbetet.

Om du som student har tankar och idéer som kan vara en del av det förebyggande arbetet inom utbildningen kontakta oss gärna. Du hittar kontaktuppgifter i rutan på denna sida.

Vid Medicinska fakulteten ligger ansvaret som utbildningsanordnare på programnämnderna (länkarna nedan går till Intraed, fakultetens interna webbplats).

Utbildningsanordnaren ska, i samverkan med er som studenter, genomföra ett fortlöpande arbete i de fyra stegen (undersöka, analysera, åtgärda, följa upp) inom fem områden:

  1. Antagning och rekrytering
  2. Undervisningsformer och organisering av utbildningen
  3. Examinationer och bedömningar
  4. Studiemiljö
  5. Möjligheter att förena studier med föräldraskap

Nämnden för jämställdhet och lika villkor

Studenterna är representerade i fakultetens nämnd för jämställdhet och lika villkor (NJOL), genom huvudstuderandeskyddsombud studenthalsa [at] mfskane [dot] se

Nämnden har i uppdrag att uppnå de universitetsgemensamma målen genom att implementera universitetets och fakultetens styrdokument avseende jämställdhet och lika villkor, sprida kunskap om jämställdhet och lika villkor, informera om det arbete som bedrivs vid fakulteten, föreslå och initiera olika åtgärder samt samordna resultatuppföljning.

Fakultetens handlingsplan

I Medicinska fakultetens handlingsplan kan du läsa ingående om de strategiska målen för arbetet med arbetsmiljö, jämställdhet och lika villkor. Handlingsplanen riktar sig till dig som student men är även avsedd för chefer och medarbetare vid fakulteten.

Medicinska fakultetens handlingsplan 2023 - 2025 (LU-Box)

Fördjupning

Jämställdhetsstatistik

NJOL tar varje år fram jämställdhetsstatistik för Medicinska fakulteten för att möjliggöra reflektion, ta fram passande aktiva åtgärder och ha ett fastställt underlag i diskussionerna.

Jämställdhetsstatistik 2022 (PDF 0,8 MB, ny flik)

Seminarium

Seminarium: Olika bakgrund – samma bemötande - 10 februari 2022
Seminarium om mötet mellan människan och vården utifrån etnisk tillhörighet.

Forskning och rapporter visar tydligt att möjligheter och villkor är ojämnt fördelade i Sverige utifrån etnisk tillhörighet. Vissa grupper är mer utsatta än andra. Hur ser rasism och etnisk diskriminering ut inom vården? Vad krävs för att utveckla mötet och motverka fördomar och kränkande behandling?

Se videosinspelning av seminariet (YouTube)

Förebyggande arbete

Fördjupa dig i hur Lunds universitet arbetar förebyggande mot diskriminering och för lika villkor (Lunds universitets centrala webbplats)
 

Kontakt

Har du tankar och idéer som gäller det förebyggande arbetet mot diskriminering och för lika villkor inom utbildningen kontakta oss gärna! 

Vi kan hjälpa dig som student att ta dina tankar och idéer vidare till fakultetsledning och programledning.

HMS-ansvarig lärare vid Medicinska fakulteten
magnus [dot] abrahamson [at] med [dot] lu [dot] se

Arbetsmiljö- och SFAD-samordnare för studenter
jenni [dot] erlandsson [at] med [dot] lu [dot] se

Huvudstuderandeskyddsombud 
studenthalsa [at] mfskane [dot] se